گزارشات خرید و فروش و انبار


گزارش کاردکس تعدادی ریالی کالا (با فیلترهای مناسب)

گزارش مشخصات کالاها و تیپ قیمتهای فروش

گزارش راس فاکتورهای یک مشتری و یا یک واسطه فروش و یا …

امکان گزارش موجودی فعلی کالا، یا موجودی کالا در یک تاریخ خاص و

امکان استخراج گزارش از فاکتورهای خرید، مرجوع به خرید، دریافت امانی، مرجوع امانی دریافتی و

امکان استخراج گزارش از فاکتورهای فروش، مرجوع از فروش، ارسال امانی، مرجوع امانی ارسالی و

امکان استخراج گزارش از اسناد موجودی اولیه و موجودی انتهای دوره، کسورات و اضافات انبارگردانی، مواد و کالای معدوم شده به اشکال ذیل:

به تفکیک کالا

به تفکیک گروههای اصلی و فرعی

به تفکیک انبارها

به تفکیک ماهها

به تفکیک مشتریان

به تفکیک اسناد (ریز اسناد و یا خلاصه اسناد)

به تفکیک کاربران (فروشندگان)

به تفکیک واسطه های فروش یا ماموران خرید

همچنین می توان گزارشات فوق را با فیلترهای ذیل ترکیب نمود:

تعیین محدوده کالاهای شرکت کننده در گزارش

تعیین گروههای اصلی و فرعی شرکت کننده در گزارش

تعیین انبارهای مورد نظر جهت گزارشگیری

تعیین بازه زمانی خاص و همچنین امکان برقراری ارتباط بین چندین دوره مالی

تعیین یک مشتری یا یک طبقه مشتری خاص

اعمال فیلتر بر روی واسطه های فروش و ماموران خرید

تعیین اسنادی که در بازه زمانی مورد نظر و یا توسط اشخاص مورد نظر ثبت، تأیید و یا به روزرسانی شده اند

گزارش جامع کالاها، که در آن بالغ بر ۱۳۰ ستون اطلاعات جامع مدیریتی، جهت اخذ تصمیمات مناسب برای مدیران در نظر گرفته شده است:

امکان گزارش گیری از سود براساس بازه های زمانی دلخواه برای هر کالا

امکان گزارش گیری از سود براساس بازه های زمانی دلخواه برای هر فاکتور

امکان گزارش گیری از سود بر اساس بازه های زمانی مختلف برای هر مشتری

امکان گزارش گیری از سود بر اساس بازه های زمانی مختلف برای هر تأمین کننده

مبلغ سود حاصل از خرید و فرش به ازای هر کالا

درصد سود فروش کالا نسبت به خرید یا تولید

محاسبه درصد سود کالا نسبت به سود کل

درصد مبلغ فروش هر کالا نسبت به فروش کل

درصد تعداد فروش هر کالا نسبت به خرید

درصد تعداد فروش هر کالا نسبت به تولید

درصد مبلغ خرید خالص نسبت به خرید کل

میانگین فروش خالص

مبلغ و تعداد و تاریخ آخرین فروش

مبلغ و تعداد و تاریخ آخرین خرید

مبلغ و تعداد موجودی پایان هر دوره مالی

بهای تمام شده کالای فروش رفته به ازای هر کالا

بهای تمام شده کالایی که به صورت امانی برای دیگران ارسال شده است

گزارش رکود کالا

گزارش گردش کالای طی دوره

و …

امکان چاپ، ارسال فکس و یا استخراج کلیه گزارشات به اشکال Pdf و Exce