کنترل هزینه ها


تعریف نامحدود هزینه های هر دفتر مالی

تخصیص سرفصل حسابداری به هر کدام از هزینه ها به صورت مجزا

تعریف نامحدود مراکز هزینه و پروژه به ازای هر دفتر مالی

تخصیص اتوماتیک سرفصل تفصیلی به هر کدام از مراکز هزینه و پروژه ها

امکان ایجاد تعداد نامحدودی تنخواه گردان برای هر دفتر مالی

تخصیص اتوماتیک سرفصلهای معین و تفصیلی برای هر تنخواه گردان

امکان ایجاد تعداد نامحدودی حسابهای اعتباری برای هر دفتر مالی

تخصیص اتوماتیک سرفصلهای معین و تفصیلی برای هر حساب اعتباری

امکان ثبت هزینه های جاری هر دفتر مالی به صورت مجزا و یا ثبت سند مرکب

امکان تعیین مرکز هزینه برای هر ردیف هزینه به صورت مجزا(یعنی در یک سند می توان هزینه های چند مرکز را وارد کرد)

امکان نعیین انواع روش پرداخت هزینه (پرداخت از صندوق، تنخواه، عابربانک یا اعتباری) در هنگام ثبت هر ردیف از سند هزینه

امکان درج توضیحات به ازای هر ردیف هزینه ثبت شده در سند

امکان وارد کردن شرح انگیسی و تعیین تاریخ موثر میلادی برای هر سند هزینه

امکان نگهداری هزینه ها با مبلغ ارزی

امکان مشخص کردن نوع ارز برای اسنادی که مبلغ آنها به صورت ارزی نگهدای می شود

صدور اتوماتیک سند حسابداری برای هزینه های ثبت شده

در صورت نیاز امکان ویرایش و یا حذف اسناد هزینه تایید نشده

امکان تایید اسناد هزینه توسط کاربر یا مدیرمالی

امکان چاپ هزینه های ثبت شده در یک سند

کنترل سطوح دسترسی کاربران به بخشها و عملیات مختلف زیر سیستم هزینه ها

گزارشات هزینه های ثبت شده که با ظاهری ساده و متمرکز امکاناتی خاص و حرفه ای به شرح ذیل ارائه می دهند:

گزارش هزینه های ثبت شده به تفکیک هزینه ها

گزارش هزینه های ثبت شده به تفکیک مراکز هزینه

گزارش هزینه های ثبت شده به تفکیک انواع پرداخت

گزارش هزینه های ثبت شده به تفکیک تاریخ

گزارش هزینه های ثبت شده به تفکیک ریز هزینه ها

گزارش هزینه های ثبت شده به تفکیک کاربران

همچنین می توان گزارشات فوق را با فیلترهای ذیل ترکیب نمود:

فیلتر کردن هزینه های مورد نظر

فیلتر کردن مراکز هزینه یا پروژه های مورد نظر

فیلتر کردن منابع پرداخت هزینه به همراه جزئیات پرداخت هزینه ها

تعیین محدوده های شماره سند، تاریخ، مبلغ و کاربر ثبت کننده اسناد هزینه

و …