کالا ها وانبار


امکان تعریف و نگهداری سوابق کالاها به تعداد نامحدود

امکان تعریف و نگهداری سوابق خدمات به تعداد نامحدود

طبقه بندی کالا و خدمات در ۳ سطح گروه اصلی، گروه فرعی و کالا

نگهداری مشخصات متنوع برای کالا از قبیل کد (از ۱ تا ۱۳ رقم) نام، مشخصات فنی، روش قیمت گذاری، واحد اندازه گیری و سایر موارد

امکان تعریف واحدهای سنجش فرعی و تبدیل واحد های سنجش به یکدیگر

معرفی تیپ قیمتهای فروش متنوع برای هر کالا و خدمات (تعداد نامحدود)

تعیین حداقل و حداکثر موجودی کالا در انبار

تعیین کالاهایی که مقدار موجودی آنها کمتر از حداقل موجودی می باشد (در لیست کالاها به هایلایت نشان داده می شود)

امکان تعیین نوع بهاء تمام شده به ازاء هر کالا

امکان تعیین بازه مجاز برای قیمت فروش به ازاء هر کالا و خدمات

تعیین محل نگهداری و شماره قفسه کالا در انبار

تخصیص سرفصلهای حسابداری پیش فرض و مجزاء برای هر نوع عملیات به ازاء هر کالا

امکان تعریف گروههای اصلی و فرعی جهت طبقه بندی کالاها به تعداد نامحدود

امکان تعریف انبارها جهت نگهداری کالا به تعداد نامحدود

امکان تعریف واحدهای سنجش به صورت اتوماتیک در هنگام ایجاد دفتر مالی

امکان نگهداری یک کالا در چند انبار و به صورت مجزا