بازرگانی


جهت ثبت و نگهداری سوابق کالاها و فاکتورهای خرید و فروش و اسناد انبار به همراه ثبت مکانیزه اسناد حسابداری مربوطه بدون نیاز به انجام کار اضافی
تسویه فاکتورها به صورت نقدی و غیر نقدی با قابلیت راس گیری برای فاکتورها و چکها
ثبت و نگهداری هزینه های جاری بدون نیاز به دانش حسابداری
انواع گزارشات کاربردی به زبان ساده جهت کنترل خرید و فروش و سود و حساب مشتریان و موجودی کالاها
امکان ثبت و نگهداری چکهای دریافتی و پرداختی به همراه مجموعه کاملی از فرایندهای بانکی جهت وصول و یا واگذاری چک
امکان کنترل و نگهداری موجودی صندوق ها، بانک ها، تنخواه گردانها و حسابهای نسیه
….
لطفا جهت کسب اطلاعات تکمیلی به بخش امکانات نرم افزار واقع در سایت شرکت اندیشه های ماندگار خوارزمی مراجعه فرمایید