خزانه داری


امکان ایجاد تعداد نامحدودی صندوق برای هر شرکت و یا دفتر مالی

تخصیص اتوماتیک سرفصلهای معین و تفصیلی برای هر صندوق

تعریف کامل بانکها به صورت اتوماتیک و در هنگام ایجاد هر دفتر مالی

تعریف نامحدود حسابهای بانکی با مشخصات کامل بانک و صاحب حساب

تخصیص اتوماتیک سرفصلهای حسابداری به حسابهای بانکی

معرفی دسته چکهای هر حساب به صورت مجزا و ثبت شماره سریال آنها

انجام کلیه مراحل دریافت چک مشتمل بر: دریافت چک، واگذاری به بانک و یا به غیر، اعلامیه وصول و یا واخواست چک، استرداد چک دریافتی و یا وصول چک واخواستی

انجام کلیه مراحل پرداخت چک مشتمل بر: پرداخت چک، اعلامیه برداشت چک و یا استرداد چک، ابطال چک

اخذ کلیه اطلاعات مربوط به دریافت و یا پرداخت چک شامل تاریخ، شماره، سررسید، نوع چک، مبلغ و ملاحظات

صدور اتوماتیک سند حسابداری برای کلیه عملیات بانکی دریافت و یا پرداخت چک

اعلام اتوماتیک سر رسید چکهای پرداختی

انجام کلیه عملیات دریافت و پرداخت نقد به صورت ارزی و ریالی

صدور اتوماتیک سند حسابداری برای عملیات دریافتها و پرداختهای نقدی

مغایرت گیری از دریافتها و پرداختهای نقدی صندوق

ثبت کلیه عملیات واریزی و یا انتقالی به حسابهای بانکی به صورت ارزی و ریالی

صدور اتوماتیک سند حسابداری برای عملیات واریزی و یا انتقالی به حسابهای بانکی

کنترل و نگهداری اسناد تضمینی دریافتی و امکان ثبت استرداد اسناد دریافتی

کنترل و نگهداری اسناد تضمینی پرداختی و امکان استرداد آنها

استفاده از کدینگ حسابداری پیش فرض برای بالا بردن سرعت ثبت اسناد در کلیه عملیات خزانه داری

کنترل سطوح دسترسی کاربران به تک تک فرآیندهای زیرسیستم حسابداری تا جزیی ترین موارد

گزارش دریافتها و پرداختهای نقدی با قابلیت جستجو بر روی بازه های زمانی، مبلغ، شماره قبض، مشتری و نیز امکان ارتباط بین دوره های مختلف مالی و همچنین فیلتر کردن سرفصلهای حسابداری مورد نظر

گزارشات چکهای دریافتی و چکهای پرداختی با ظاهری ساده و متمرکز امکانات خاص و حرفه ای به شرح ذیل ارائه می دهند:

کاردکس یک چک (یا یک سری چک یا یک دسته چک یا چکهای یک مشتری یا چکهای یک بانک یا چکهای یک تاریخ صدور و یا سررسید و …)

صورت حساب یک بانک (در یک بازه زمانی برای چکهای خاص یا یک دسته چک و یا بازه مبالغ مورد نظر و …)

چکهای نزد صندوق یک مشتری ( یا چکهای نزد بانک و یا وصول شده و برگشت خورده یک مشتری و … )

استفاده از سرفصلهای حسابداری جهت محدود کردن بازه گزارش مورد نظر

گزارش راس چکهای دریافتی یا پرداختی و یا واگذار به غیر و یا چکهای نزد صندوق و … از تاریخ صدور یا از تاریخ موثر و یا از تاریخ روز و …