تولید


مکان معرفی واحدهای تولیدی

ثبت اسناد حواله مواد اولیه به واحدها و یا مرجوع مواد اولیه از واحدهای تولید ( به صورت اتوماتیک و یا غیر اتوماتیک)

ثبت اسناد حواله ویا مرجوعی لوازم مصرفی جهت استفاده در ماشین آلات صنعتی

ثبت اسناد تولید محصول در واحدهای تولیدی و یا مرجوع محصول تولیدی به واحدها

تخصیص مواد اولیه و تعیین فرمول تولید برای محصولات و مواد نیم ساخته و مشخص کردن زمان لازم برای تولید هر محصول

تعیین قیمت تمام شده هر محصول از طریق فرمول تولید و دستمزد و سربار

صدور مکانیزه اسناد حسابداری برای عملیات تولید

امکان استخراج گزارشات حواله مواد اولیه، مرجوع مواد اولیه، حواله لازم مصرفی، مرجوع لوازم مصرفی، خروج محصول تولیدی و مرجوع محصول تولیدی به واحدهای تولید به اشکال ذیل:

به تفکیک کالا

به تفکیک گروههای اصلی و فرعی

به تفکیک انبارها

به تفکیک ماهها

به تفکیک واحد

به تفکیک اسناد (ریز اسناد و یا خلاصه اسناد)

به تفکیک کاربران

همچنین می توان گزارشات فوق را با فیلترهای ذیل ترکیب نمود:

تعیین محدوده کالاهای شرکت کننده در گزارش

تعیین گروههای اصلی و فرعی شرکت کننده در گزارش

تعیین انبارهای مورد نظر جهت گزارشگیری

تعیین بازه زمانی خاص و همچنین امکان برقراری ارتباط بین چندین دوره مالی

تعیین یک واحد خاص

تعیین اسنادی که در بازه زمانی مورد نظر و یا توسط اشخاص مورد نظر ثبت، تأیید و یا به روزرسانی شده اند