تأمین کنندگان و مشتریان


امکان معرفی و نگهداری لیست تأمین کنندگان به تعداد نامحدود

امکان معرفی و نگهداری لیست مشتریان به تعداد نامحدود

امکان نگهداری اطلاعات کامل مشتریان مشتمل بر نام، آدرس، تلفن، فکس، کد اقتصادی، شناسه ملی، ایمیل و …

امکان ثبت عنوان مشتریان و تأمین کننده گان به زبان انگلیسی

امکان نگهداری مشخصات کامل حساب بانکی تأمین کنندگان

امکان تعیین سقف اعتبار برای هر مشتری

تخصیص اتوماتیک سرفصلهای حسابداری به تأمین کنندگان و مشتریان

امکان طبقه بندی مشتریان

امکان ارتباط هر طبقه مشتری با یک تیپ قیمت فروش خاص

امکان تعیین درصد سود خاص، در هنگام ثبت فاکتور برای هر مشتری به صورت مجزا

امکان تعیین درصد تخفیف خاص، در هنگام ثبت فاکتور برای هر مشتری به صورت مجزا

تهیه گزارشی از کلیه مشتریان و تأمین کننده گان همراه با اطلاعات کامل ایشان