انبارداری


امکان استفاده از زیر سیستم انبارداری جهت کنترل حواله انبارها و رسید انبارها توسط انباردار

امکان رویت سند تعدادی حواله انبارها و رسید انبارها در انبار، بلافاصله پس از تایید فاکتورهای خرید و یا فروش مربوطه

امکان چاپ (با مبلغ یا بدون مبلغ) حواله انبار یا رسید انبار در زیر سیستم انبارداری

کنترل سطوح دسترسی کاربران به فرآیندهای زیرسیستم انبارداری

امکان تهیه لیستهای شمارش کالا جهت انجام عملیات انبارگردانی طی سه مرحله

امکان ثبت نتایج شمارش کالا برای هر مرحله از شمارش به صورت مجزا

امکان تهیه لیستهای مغایرت بین هر مرحله شمارش با موجودی سیستم

امکان صدور سند تعدیل (کسورات و یا اضافات انبارگردانی) به صورت اتوماتیک یا دستی

امکان ثبت سند معدوم مواد و کالا در انبارها

امکان ثبت سند خروج کالا از انبار (و ورود اتوماتیک آن به انبار دیگر) جهت انتقال کالا بین انبارها

امکان ثبت سند دستی ورود کالا به انبار جهت انتقال کالا بین انبارها

امکان ثبت سند موجودی اولیه کالا در انبار در هنگام استقرار نرم افزار

انتقال مکانیزه موجودی سیستم بین دوره های مالی مختلف

امکان ثبت و نگهداری موجودی ابتدای هر دوره مالی برای هر کالاها به تفکیک انبارها

امکان ثبت و نگهداری موجودی انتهای هر دوره مالی برای هر کالاها به تفکیک انبارها